اگرشخصی در یکسال کبیسه فقط ماه اخرهرفصل راکار کند دران سال چندروز کارکرده است؟

اگرشخصی در یکسال کبیسه فقط ماه اخرهرفصل راکار کند دران سال چندروز کارکرده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی