چرا نام یکی از دوره های شعری عرب عصر جاهلی می باشد؟

چرا نام یکی از دوره های شعری عرب عصر جاهلی می باشد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی