....فرمود:دوچیز ملاک دینداری است راستگویی و یقین

....فرمود:دوچیز ملاک دینداری است راستگویی و یقین

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی