کدام پیامبر را پدر دوم بشر مینامند؟

کدام پیامبر را پدر دوم بشر مینامند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی