کدام یک از موارد زیر را نباید در پمپ بنزین انجام داد؟

کدام یک از موارد زیر را نباید در پمپ بنزین انجام داد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی