چرا خداوند واجد همه خوبی هاست ؟

چرا خداوند واجد همه خوبی هاست ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی