تیلا کویید در کدام اندامک سلول وجود دارد؟

تیلا کویید در کدام اندامک سلول وجود دارد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کلروپلاست (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی