صدام در کدام شهرستان در جنگ ایران-عراق اولین بمب را انداخت ؟

صدام در کدام شهرستان در جنگ ایران-عراق اولین بمب را انداخت ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی