در اپران لَک، پس از اتصال الولاکتوز به پروتئین تنظیم کننده، …

در اپران لَک، پس از اتصال الولاکتوز به پروتئین تنظیم کننده، …

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی