نخستین پرچم متعلق به کدام ملت بوده است؟

نخستین پرچم متعلق به کدام ملت بوده است؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • امریکا (1 نفر)
  • سوییس (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی