کیش و مات در کدام یک از ورزشهای زیر به کار میرود؟////sirvan2001

کیش و مات در کدام یک از ورزشهای زیر به کار میرود؟////sirvan2001

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی