معني كلمه ي yawned؟

معني كلمه ي yawned؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی