شعر به خدا می روم از شهر شما سوی منزلگه ویرانه خویش از کیست ؟

شعر به خدا می روم از شهر شما سوی منزلگه ویرانه خویش از کیست ؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • پروین اعتصامی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی