کلمه ( گورا گورا) جز کدام زبان است؟

کلمه ( گورا گورا) جز کدام زبان است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی