معنی کلمه ابتر کدام است؟؟

معنی کلمه ابتر کدام است؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی