دایره در سه نما به چه شکلی هست؟؟؟(ایزومتریک)

دایره در سه نما به چه شکلی هست؟؟؟(ایزومتریک)

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی