خمش تخلص کدام شاعر است؟

خمش تخلص کدام شاعر است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • خاقانی شروانی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی