دریاچه ی زریبار در کدام شهر کردستان قرار دارد؟

دریاچه ی زریبار در کدام شهر کردستان قرار دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی