چرا پاشنه ی نوك تیز به كف چوبی اتاق آسیب می رساند؟ به دلیل..

چرا پاشنه ی نوك تیز به كف چوبی اتاق آسیب می رساند؟ به دلیل..

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • افزایش سطح (2 نفر)
  • افزایش نیرو (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی