بعضی از لاستیك ها در تابستان در اثر فشار زیاد می تركند. دلیل آن كدام است؟

بعضی از لاستیك ها در تابستان در اثر فشار زیاد می تركند. دلیل آن كدام است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی