كدام یك از عوامل زیر فشار گار درون یك ظرف دربسته را كاهش می دهد؟

كدام یك از عوامل زیر فشار گار درون یك ظرف دربسته را كاهش می دهد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی