بین دو جهت فرعی شمال شرقی و جنوب شرقی کدام جهت اصلی قرار دارد ؟

بین دو جهت فرعی شمال شرقی و جنوب شرقی کدام جهت اصلی قرار دارد ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی