شبکه اجتماعی دانشجویان پرستاری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ٢٣ آبان ٩۶


چت اورداپ

بانوی دی دیروز

motahl 30 دیروز

ذکر خدا آرام بخش دلهاست. ممنون

لیلیوم دیروز

گل تقدیمت

عضو چت اورداپ
چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ٢١ آبان ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ٢٢ آبان ٩۶


چت اورداپ

فردین_ستاره ٢٢ آبان ٩۶

ممنونم آبجی نرگس

نرگس23 ٢٢ آبان ٩۶

صبر برای بازماندگان....

فردین_ستاره ٢٢ آبان ٩۶

واقعا تسلیت البته خود کرمانشاه هیچ خسارتی نداشته ولی قصر شیرین سرپلذهاب نابود شده من دیشب قصر شیرین بودم توی ماشینم به حدی ترسده بودم که تمام وجود میلرزید ویخ کرده بودم....سرپلذهاب که خیلی کشته داده

elena7 ٢٢ آبان ٩۶

آشناا ٢٢ آبان ٩۶

الناز33 ٢٢ آبان ٩۶

تسلیت هموطن

عضو چت اورداپ
چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ٢٣ آبان ٩۶


چت اورداپ

nafas 6 ٢٣ آبان ٩۶

مارتیا ٢٣ آبان ٩۶

hana110 ٢٣ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ٢١ آبان ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ