شبکه اجتماعی دانشجویان پرستاری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ٢١ ارديبهشت ٩٨


چت اورداپ

maryam.mir دیروز

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ٢٢ ارديبهشت ٩٨


چت اورداپتقدیم دوستان
رایکا ٢٣ ارديبهشت ٩٨

دختر مردمو چرا بهمون تقدیم میکنی

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ٢٢ ارديبهشت ٩٨


چت اورداپ

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ٢١ ارديبهشت ٩٨


چت اورداپ

لیلیوم ٢١ ارديبهشت ٩٨

هع

طوفانم ٢١ ارديبهشت ٩٨

دنیا000001 ٢١ ارديبهشت ٩٨

منم بدم

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ٢١ ارديبهشت ٩٨


چت اورداپ

عضو قدیمی سایت