شبکه اجتماعی دانشجویان موسیقی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با lord
lord از تهران ٢٢ خرداد ٩٩


چت اورداپچت اورداپچت اورداپچت اورداپچت اورداپ


یکم جو اینجارو شبیه اینستاکنم عشق کنید بسه دیگه از بس شبیه اورداپ بود
لیلیوم ١۵ شهريور ٠٠

سلام لرد ،بچه ها جمع کنین بیاین سایت ،خیلی خلوت و سوت و کوره

lord ۶ شهريور ٠٠

parvin30 ۶ شهريور ٠٠

جمله سر در عکس اول عالی

سوگند ۶ شهريور ٠٠

پینار ۶ شهريور ٠٠

فسقلی

**پسرکوهستان** ۶ شهريور ٠٠

عضو چت اورداپ