شبکه اجتماعی دانشجویان مدد کاری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با محیا احمدی2469
بَعضیـــآ هَستــن ڪہ باهـاتـَن
ولے همیشہ با ڪـسآے دیگه گـَرم میگیــرن
ڪہ اگه با تـو بہ بُن بَســت خوردَن
خیالشون رآحتــ باشہ ڪہ تو کوچہ بعدے یکے منتظرشــون هَستــــ
تو قانون رِفآقت بہ هَمچین کسآیے میگــن⇩نامرد
تاتریس6 ٣ فروردين ٩٨

محیا احمدی2469 ٣ فروردين ٩٨

**پسرکوهستان** ٣ فروردين ٩٨

مسیح عاشق ٣ فروردين ٩٨

علیرضا99 ٣ فروردين ٩٨

رضا تک پر ٢٨ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با محیا احمدی2469
ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿــﺨﻨﺪﻡ...

ﺍﺯ ﺩﻟﺨـﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ...

ﮐﻪ ﺩﺭﺩﻫﺎﻡ ﯾاﺩﻡ ﺑـﺮﻩ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ...

ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗﺮ ﻧﺸــﻢ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ ...

ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑـﻨﻢ......!!!
عضو چت اورداپ
چت کردن با محیا احمدی2469
مهمون تا مياد دست به آجيلا بزنه ميگم ايشالا فردا هستين ديگه مزاحم بشيم؟ حساب کار مياد دستش
محیا احمدی2469 ٣ فروردين ٩٨

مهسا 29 ٣ فروردين ٩٨

علیرضا99 ٣ فروردين ٩٨

reza rezaei ٢ فروردين ٩٨

اره امتحان شده و جواب هم داده

رضا تک پر ٢ فروردين ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با محیا احمدی2469
کنار خیابون تو ماشین نشسته بودم یه پسر نوجوون اومد گفت حاجی پاسور دارم میخری؟ گفتم نه عمو جون من نماز اول وقتم ترک نمیشه بدو برو ‏کثافت دست کرد تو اون یکی جیبش ازین دعاهای " ان یکاد " پرس شده ها درآورد گفت نامردی اگه نخری
rahaaa00 ٣ فروردين ٩٨

reza rezaei ٣ فروردين ٩٨

رضا تک پر ٢ فروردين ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با محیا احمدی2469
دﺧـﺘــــــ ـــــ ــــﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺎﺷـﯽﺑـﻬـﺎﻧـﻪ ﻧﯿــــﺴﺖ

ﺣـﻘـﯿـﻘـﺘــــــــــﯽ ﺳـﺖ

ﮐـﺴـﯽ ﻧــﻤـﯿـﺘـﻮاﻧـﺪ درﮐــــﺶ ﮐـﻨـﺪ

ﺑــــــﺎﯾﺪ دﺧـﺘــــﺮ ﺑـﺎﺷـﯽﺗـﺎ ﺑــــﺪاﻧـﯽ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾـﻢ

دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎﺷـﯽ ﺗـﺎ دراﯾـﻦ ﺷـﻬـﺮ ﮔـــــــــﺮگ زﻧـﺪﮔــﯽ ﮐـﻨـﯽ

ﻫـﻤـﺎن ﺟـــــــﺎﯾـﯿـﮑـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻧـــــﮕﺎﻩ

ﺗــــﻮ را ﺗـﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﻨـﺪ اﮔــﺮ مرام بگذاری

ﻣـﺮاﻣــــــــﺖ را ﻧـــﻔـﻊ ﻣـﯽ داﻧـﻨـﺪ اﮔـﺮ ﺧــــﻮﺑـﯽ ﮐـﻨـﯽ

ﻟـﺒـﺨـــﻨـﺪ ﺑـﺰﻧـﯽ

ﺷـــــﺎدی ﮐـﻨـﯽ ﺗــــﻮ را ﻧـﺎﭘـﺎک ﻣـﯿــــﺪاﻧـﻨـﺪ

اﯾـﻨـﺠـﺎ ﺟـﺎﯾـﯽ ﺳـﺖ ﮐـﻪ

ﻫـــــﻤـﻪ ﭼـﯿـﺰت را ﻣـﯽ ﺷـﻤـﺎرﻧـﺪ

ﭘـﺲ دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎش ،ﺧــــﻮدت ﺑـﺎش

ﺑـﮕـﺬار ﮔـﺮگ ﻫـﺎی ﺷـﻬـﺮ ﻫـــــﺮ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﺧـﻮاﻫـﻨـﺪ ﺑــــــﮕـﻮﯾـﻨـﺪ

ﺑـﻪ دﻧـﯿـﺎ آﻣـﺪﻩ اﻧـﺪ ﺗـﺎ زوزﻩ ﺑـﮑـﺸـﻨد
یاسمین79 ٢ فروردين ٩٨

لایک

محیا احمدی2469 ٢ فروردين ٩٨

والا و چ نعمتی در ان خفته است

reza _ 13 ٢ فروردين ٩٨

دخدر که باشی پسر نیسی ...

محیا احمدی2469 ٢ فروردين ٩٨

رضا تک پر ٢ فروردين ٩٨

ﺑـﮕـﺬار ﮔـﺮگ ﻫـﺎی ﺷـﻬـﺮ ﻫـــــﺮ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﺧـﻮاﻫـﻨـﺪ ﺑــــــﮕـﻮﯾـﻨـﺪ

کامی سیتی ٢ فروردين ٩٨

عضو چت اورداپ