شبکه اجتماعی دانشجویان مدد کاری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مسافریزد
مسافریزد از یزد ٢٩ مرداد ٩٨


چت اورداپ

دنیا000001 ٣٠ مرداد ٩٨

بابا متفاوت

مسافریزد ٢٩ مرداد ٩٨

آزاده هستم ٢٩ مرداد ٩٨

رامین ٢٩ مرداد ٩٨

عضو چت اورداپ