شبکه اجتماعی دانشجویان مدد کاری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مسافریزد
مسافریزد از یزد ٢٩ فروردين ٩٩
قدر آزادی را زندانی میداند وقدر زندانی را اعدامی


چت اورداپ

سپیده سادات شاد ١ ارديبهشت ٩٩

زنده میدانه قدر زنده مرده مدانه

شهیار ١ ارديبهشت ٩٩

سواله دیگه باید بفهمم ته خط کجاس قدر مرده رو کی؟

سپیده سادات شاد ١ ارديبهشت ٩٩

ادم مرده شهی ننننه چقده تو کنجکاوشدی

شهیار ١ ارديبهشت ٩٩

قدر اعدامیو کی میدونه پ؟

عضو چت اورداپ