شبکه اجتماعی دانشجویان مخابرات

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران دیروز


چت اورداپهمه جور مدالی هست
از مدال شجاعت گرفته تا نشان افتخار و مدال لیاقت و ....

کاش مدالی هم برای عشخ می ساختن
تا من آن را به پاس عاشقانه هایت به گردنت می انداختم و تو را قهرمان عشخ می نامیدم

# اژده ها
رایکا دیروز

الناز33 دیروز

بغض خود را بشکن و بی هر بهانه گریه کن شرم را گاهی رها کن! عاشقانه گریه کن! خوب می دانم دلت از دست خیلی ها پر است پس خروشان شو! شبیه رودخانه گریه کن

پوریا کفترباز دیروز

ب سلامتی همع سربازا یه پیک بزنید

بهاره777 دیروز

من به غیرتو دل نبستم و چشم بستم...

آزاده هستم دیروز

یااسین دیروز

شهید نیستم اما تو کوچهی خود را *** به پاس این همه سرگشتگی به نامم کن

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران ٢١ مرداد ٩٧


چت اورداپمرحوم شهریار به وصال ثُریا نرسید آنقدر ناله و فَغان در شعرهایش سَر داد که خدا هم اشک ش در آمد

حال می فهمم که چرا حضرت آدم برای حوا از آن درخت سیب چیده است

منم اگر آدم بودمُ و تو ازم سیب می خواستی بهشت که جای خود دارد جهان را هم بیخال می شدم و سیب برایت می چیدم جانا

به قیمت از دست دادن بهشت
به قیمت نکوهش فرشتگان
به قیمت سرزنش فرزندان
به قیمت دوری ز خدا
به قیمت تبعید به زمین
...
درد عشخی کشیده ام که مَپُرس --- زهر هجری چشیده ام که مَپُرس
گشته ام در جهان آخر کار --- دلبری برگزیده ام که مَپُرس

# شعر انتها از حضرت حافظ

(به سبب قدردانی)
الناز33 دیروز

بهاره777 دیروز

قدر دانی ؟؟؟؟

ایوب2 ٢۴ مرداد ٩٧

بهاره777 ٢۴ مرداد ٩٧

درد عشقی کشیدهام که مپرسزهر هجری چشیدهام که مپرس گشتهام در جهان و آخر کاردلبری برگزیدهام که مپرس

دژئاگر ٢١ مرداد ٩٧

پارچه ای ک انداخته رو سرشو دوس دارم

sattar ٢١ مرداد ٩٧

اوهوع...افاده ها طبق طبق....برا یه پیرزن داره خودشو خفه میکنه برا عمه ما کلاس میزاره....

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران ٢۴ مرداد ٩٧


چت اورداپبرای با تو بودن چه نقشه ها کشیده ام در سَرم
کنار تو بودن را چه زیبا رَج به رَج در خیالم بافته ام

# اژده ها
الناز33 دیروز

عاشق قالی بافتنم.. خیلی دوس دارم یاد بگیرم

yeganam دیروز

یااسین دیروز

خیلی عالی و درجه یک

بهاره777 دیروز

رج به رج با نقشه ی تو ...در خیالم بافتم

0afshin0 ٢۴ مرداد ٩٧

بسیار زیبا

اژده ها ٢۴ مرداد ٩٧

طرح با تو بودن را در خیالم بافته ام تا که روزی در واقعیت اجرایش کنم

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران ٢٢ مرداد ٩٧


چت اورداپاز من مَپُرس که چرا رفته ام
از من بِپُرس که چه کرده ام که حاضر به رفتن شده ای

# اژده ها
بهاره777 ٢۴ مرداد ٩٧

چه کرده ایی که حاضر به رفتن شده ام ؟

الناز33 ٢٢ مرداد ٩٧

همیشه هر کاری دلیلی داره..

yeganam ٢٢ مرداد ٩٧

آوای بهار ٢٢ مرداد ٩٧

اژده هاااون شکلک بودبدت میومدحذفش کردیاااسدپرچن روزتوهم کیفشوببر

**پسرکوهستان** ٢٢ مرداد ٩٧

لیدا30 ٢٢ مرداد ٩٧

عجب تصویر قشنگی

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران ٢٢ مرداد ٩٧


چت اورداپعشخ جنگ نیست که یکی بُرده و یکی بازنده باشد
عشح جنگ نیست که یکی مُرده و یکی زنده باشد

عشخ میدان صُلح و صفاست --- بودن در کنار معشوقی با وفاست
گرچه آخر عشخ خارت می کند --- دل شکسته و تنها و بیمارت می کند

# اژده ها
بهاره777 ٢۴ مرداد ٩٧

گرچه آخر عشق خارت میکند ...

الناز33 ٢٢ مرداد ٩٧

یک رمان بلند خواهم نوشت از لحظه کوتاهی که با او بودم

عضو طلایی اورداپ