شبکه اجتماعی دانشجویان فیزیک

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با یلدا شاملو
یلدا شاملو از گلستان ١٢ خرداد ٩٧


چت اورداپ

پولک ١٢ خرداد ٩٧

چی بگم والا

هیلیا78 ١٢ خرداد ٩٧

ملکه بانو ١٢ خرداد ٩٧

رویای شیرین ١٢ خرداد ٩٧

elham1365 ای که گل گفتیی

elham1365 ١٢ خرداد ٩٧

عزیزم الان همه چی شده خوشکلی و ثروت

عضو چت اورداپ