شبکه اجتماعی دانشجویان فضای سبز

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با rewq44
rewq44 از مازندران ١٩ آذر ٩٧


چت اورداپ

سلطان مسعود ١٩ آذر ٩٧

rewq44 ١٩ آذر ٩٧

عضو چت اورداپ