شبکه اجتماعی دانشجویان روانشناسی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
الناز33 ٣٠ ارديبهشت ٩۶

باران099 ١٩ ارديبهشت ٩۶

parnya ١٩ ارديبهشت ٩۶

عضو ارشد
چت کردن با علی شاهکار
ma00089 ٣٠ ارديبهشت ٩۶

سامان اندی ٢١ ارديبهشت ٩۶

ارمین جووونم ٢١ ارديبهشت ٩۶

بهار58 ٢١ ارديبهشت ٩۶

سامان اندی ٢١ ارديبهشت ٩۶

عضو ارشد
چت کردن با فاطی 80
فاطی 80 ٢٩ ارديبهشت ٩۶
[


چت اورداپ

الناز33 ٢٩ ارديبهشت ٩۶

el-na ٢٩ ارديبهشت ٩۶

فاطی 80 ٢٩ ارديبهشت ٩۶

asal24 ٢٩ ارديبهشت ٩۶

خوش اومدی

عضو چت اورداپ
چت کردن با فاطی 80
فاطی 80 ٢٢ بهمن ٩۵


چت اورداپ

said68 ٢٩ ارديبهشت ٩۶

خوشبخت بشی

ارفین ١۵ فروردين ٩۶

به سلامتی

milad79 ١۵ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ashkan62
ashkan62 از خراسان رضوی ٢٣ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ