شبکه اجتماعی دانشجویان حقوق

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با رسول1475
باید بروم …

دلتنگ که شدی

گلدان کوچک پشت پنجره را ببوس

من، یک روز که خیلی دلتنگت بودم

دلم را همانجا خاک کردم …


چت اورداپ

یلدا از یزد ٣ ساعت قبل

محمد جون خخخخخ

محمدرضا یزد ٣ ساعت قبل

جون خخخخ ..نقاش م سرگردان بوم زندگی و حیران... کجای؟ این همه رنگ گم شده ای ! که سالهاست دوره گرد توام !!!

یلدا از یزد ٣ ساعت قبل

رسول جون

رسول1475 ٣ ساعت قبل

بانوی دی ۴ ساعت قبل

رسول1475 ۴ ساعت قبل

عضو ارشد
رسول1475 ۴ ساعت قبل

ستاره ss ۴ ساعت قبل

ای در دلم نشسته بی تو کجا گریزم

عضو ارشد
رسول1475 ۴ ساعت قبل

ستاره ss ۴ ساعت قبل

میخندم اما جای خنده هایم درد میکند

عضو ارشد
رسول1475 ۴ ساعت قبل

ستاره ss ۴ ساعت قبل

عضو ارشد
رسول1475 ۴ ساعت قبل

ستاره ss ۴ ساعت قبل

ماندن ک التماسی نیست خوشش بیاید خودش میماند

عضو ارشد