شبکه اجتماعی دانشجویان تاریخ

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با آزادی خواه
آزادی خواه از خوزستان ١٣ شهريور ٠٠
از سه چیز فرار کن دین و سیاست و نژاد پرستی
سوگند ١٨ شهريور ٠٠

باشه حتما

سوران1348 ١٨ شهريور ٠٠

آزادی خواه انسانیت؟کشتم نبود نگرد نیست ارفین واکن اون بغلی رو که وعده دادی

نسترن1991 ١٨ شهريور ٠٠

لیلیوم ١٨ شهريور ٠٠

ارفین ١٨ شهريور ٠٠

سوران به بغل کن فرار کنید

آزادی خواه ١٧ شهريور ٠٠

سوران به سمت انسانیت فرار کنید تا به آرامش برسید

عضو چت اورداپ