شبکه اجتماعی دانشجویان الکتروتکنیک

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته الکتروتکنیک

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با کلبه دل
کلبه دل از اصفهان ١٧ اسفند ٩٧


چت اورداپ

هستی1 ١٨ اسفند ٩٧

اره واقعاااا

دنیا000001 ١٨ اسفند ٩٧

خیلی وقتا

عضو چت اورداپ
چت کردن با کلبه دل
کلبه دل از اصفهان ١۵ اسفند ٩٧


چت اورداپ

دنیا000001 ١۶ اسفند ٩٧

melina ١۵ اسفند ٩٧

چه باحال..

الناز33 ١۵ اسفند ٩٧

اگر میماندی انطور که می شناختمت

عضو چت اورداپ
چت کردن با کلبه دل
کلبه دل از اصفهان ١۴ اسفند ٩٧


چت اورداپ

girl-kord ١۵ اسفند ٩٧

......

الناز33 ١۵ اسفند ٩٧

لیدا30 ١۴ اسفند ٩٧

mahanaa ١۴ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با کلبه دل
کلبه دل از اصفهان ١٣ اسفند ٩٧


چت اورداپ

لیلیوم ١٣ اسفند ٩٧

دنیا000001 ١٣ اسفند ٩٧

به منم آموخت اتفاقا

عضو چت اورداپ
چت کردن با کلبه دل
کلبه دل از اصفهان ١٢ اسفند ٩٧


چت اورداپ

لیدا30 ١٢ اسفند ٩٧

دخی افغان

دخترافغان ١٢ اسفند ٩٧

تو باش....

فلفل جنوب ١٢ اسفند ٩٧

اینم درسته بله

هستی1 ١٢ اسفند ٩٧

چی بگم والا

عضو چت اورداپ