فنی و حرفه ای

گروه تحصیلی فنی و حرفه ای
در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با تینا2020
تینا2020 ١ دقیقه قبل


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با *ارش*
*ارش* ٢۶ دقیقه قبل


چت اورداپ


boghz eshgh ١ دقیقه قبل

انسانهای موفق همواره 2 چیز بر لب دارند: لبخند و سکوت... مارک زاکربرگ

yeganam ٢١ دقیقه قبل

عضو ارشد
چت کردن با تینا2020
تینا2020 ١٣ دقیقه قبل


چت اورداپ

میهمان 123 ۵ دقیقه قبل

دلیل کارش چی بوده؟

boghz eshgh ١١ دقیقه قبل

ایطالیا تف ب قبرت بباره بشر

عضو چت اورداپ
چت کردن با تینا2020
تینا2020 ۵ دقیقه قبل


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با تینا2020
تینا2020 ۶ دقیقه قبل


چت اورداپ

عضو چت اورداپ