تلفن های ضروری دشتی

پیش بینی وضع هوا

تلفن های ضروری

ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

**تلفن های ضروری شهرستان دشتی**

فرمانداری شهرستان دشتی:۶٢٢٢۵۵٨/۶٢٢٢۶۶٣

بخشداری کاکی:۶۶٢٢۶۴٨/۶٢٢٢۴۴٣

بیمارستان زینبیه خورموج:۶٢٢۵۴٣٠/۶٢٢۵۴٧٠

جمعیت هلال احمر شهرستان دشتی:۶٢٢٣۵٠٠

آموزش و پرورش شهرستان دشتی:۶٢٢٢٣٣٧/۶٢٢٣٠١۵

آموزش و پرورش کاکی:۶۶٢٢٢۴٨

تعمیرگاه مجازسایپا:۶٢٢٢٢٣٠/۶٢٢٩٠٩٨

تعمیرگاه ایران خودرو:۶٢٢٨٩٩١/۶٢٢٨٩٩٢

رستوران ابوالفضل:۶٢٢٣٩٣٣

رستوران فجر:۶٢٢٨١٨٧

شرکت مسافربری مهین مهران ،تعاونی :۶٢٢٢۶۵۶

*پیش شماره دشتی0772

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گردآورنده: کیوان(police)

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر دشتی عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در دشتی

اطلاعات دیگر از دشتی
اطلاعات عمومی استان بوشهر
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: بخشا