جاذبه های گردشگی نقده

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

جاذبه های گردشگری شهرستان میتوان عمده ی آنرااقامت گاه هفت چشمه معرفی نمودکه درنوع خودبسیارزیباودرنوع خودکم نظیرمیباشد

عکس از چشمه ی این مکان که درحال حاضرخشک میباشد
این اقامت گاه درشهرستان نقده خیابان یئدی گوزدرفرعی دوم قبل ازجاده ی روستای کوزه گران میباشد
توصیه میکنیم که حتماازاین مکان دیدن نمایید.مامنتظرحضورشماهستیم

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر نقده عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در نقده

اطلاعات دیگر از نقده
اطلاعات عمومی استان آذربایجان غربی
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: arman