جاذبه های گردشگی رامشیر

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

آثار بجای مانده از شهرهای باستانی در منطقه خلف آباد :

چت اورداپ


در منابع تاریخی بیشتر از دو شهرمعروف در این منطقه نام برده میشود این دو شهر زط

وخابران نام داشته اند که تا قرن های چهارم وپنجم هجری آبادوبرپا بوده اند زیرا نام این

شهرها فقط در منابع قرن پنجم موجود است و بعد ازآن نامی از آنها برده نمی شود.

شایداین دو شهر همچون دیگر شهرهای خوزستان در وقایع قیام زنگیان عراق که دامنه

آن به خوزستان کشیده شده دچارغارت ونابودی شدند. شهرزط درنزدیک رودخانه جراحی

درشمال رامشیر اندکی پایین تر از روستای چم صبی قرار داشت که تاکنون تیه

هاوآثاربناهامخروبه آن دیده می شود. جایگاه شهر خابران در نزدیکی قریه رضوان بوده که

درغرب پایگاه پنجم شکاری کنونی آثار آن مساحتی را فراگرفته است . آثار جوی ها ی

آب که به این دوشهر آب می رسانده واز محل سد منشعب می شد تاکنون نمایان است.

چت اورداپ

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر رامشیر عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در رامشیر

اطلاعات دیگر از رامشیر
اطلاعات عمومی استان خوزستان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: asal khanom