چت روم شهرکرد

گروه اینترنتی شهرکرد

پاتوق دختر پسرای شهرکرد

اورداپ چت چهارمحال بختیاری

جهت عضویت در چت روم شهرکرد اینجا را کلیک کنید

مهدی ام بی 69 از چت روم شهرکرد

پاساژ ولیعصر پاساژ ولیعصر دارای امکانات خدمات کامپیوتری در تمام موارد از جمله نرم افزار &سخت افزار&فروش کامپیوتر و لپ تاب نقدو اقساطی& و موارد دیگر خدمات دهی میباشد

مهدی ام بی 69 از چت روم شهرکرد

بازی سنتی گو چوب بازی سنتی گو چوب ی بازی گروهی دو تیمه میباشد ک تیم زننده توپ با چوب را دارد و تیمی ک گیرنده توپ میباشد.تعداد بازیکن فرقی ندارد و هر بازیکن ی بار ب توپ ضربه میزند و قبل از برگشتن توپ ب محل ضربه زدن جای تععین شده رو باید سریع برود و بر

مهدی ام بی 69 از چت روم شهرکرد

ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم ﻟﺮدﮔﺎن ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪﻳﻜﻲ از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود. ﻣﻨﺎﻇﺮ زﻳﺒﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

مهدی ام بی 69 از چت روم شهرکرد

ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﺳﻮﻏﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮش ﻫﺎي ﻛﺮك و اﺑﺮﻳﺸﻢ، اﻟﺒﺴﻪ ﻣﺤﻠﻲ، ﮔﻠﻴﻢ ﺑﺎﻓﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﻋﺸﺎﻳﺮي ﺷﺎﻣﻞ: ﭼﻨﺘﻪ ﺑﺎﻓﻲ، ورﻳﺲ ﺑﺎﻓﻲ، ﻧﻤﻜﺪان، ﻣﻔﺮش و .... از ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن اﺳﺖ. اﻧﻮاع ﻟﺒﻨﻴﺎت ) ﻛﺸﻚ، ﻗﺎرا، روﻏﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ(،

مهدی ام بی 69 از چت روم شهرکرد

ﺑﺨﺶ ﻓﻼرد ﺑﺨﺶ ﻓﻼرد در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن ﻗﺮار دارد و از اﺗﺼﺎل ﻓﻼرد و ﭘﺸﺘﻜﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ مﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ ﻧﺎم دارد. ﻓﺎﺻﻠﻪ ي اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 55 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن160 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. دﺷﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﭘﺮ آب ﻓﻼرد در ﻣﺠﺎورت ﻛﻮه ﻫﺎي

مهدی ام بی 69 از چت روم شهرکرد

اﻣﺎﻛﻦ زﻳﺎرﺗﻲ و ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ 1- اﻣﺎﻣﺰاده ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 5 ﺟﺎده ﻟﺮدﮔﺎن رﻳﮓ)rnrn2- اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﻌﻔﺮ ( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 4 ﺟﺎده ﻟﺮدﮔﺎن ﻣﻨﺞ()

مهدی ام بی 69 از چت روم شهرکرد

زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ زﺑﺎن اﻳﻦ ﻗﻮم اﺻﻴﻞ، ﻟﺮي ﺑﺨﺘﻴﺎري اﺳﺖ. اﻳﻦ زﺑﺎن ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ دري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺣﻮادث ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻨﻮع زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺮدم، ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ و ﺑﺮﺧﻮردار از اﺻﺎﻟﺘﻲﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ و ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ، ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻜﻲ زﻳﺒﺎ و

مهدی ام بی 69 از چت روم شهرکرد

محصولات کشاورزی محصولات کشاورزی لردگان اغلب گندم و جو برنج محلی میباشد ک برنج محلی یکی از مرغوبترین برنج های کشور میباشد ب نام برنج چنپا

مهدی ام بی 69 از چت روم شهرکرد

اﻫﻢ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ- ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎ آﺑﺸﺎر آﺗﺸﮕﺎه، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺮوز، ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻨﺪﮔﺎن، ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم (ﻟﺮدﮔﺎن و ﻣﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ)، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺑﻠﻮط ﻣﻨﻄﻘﻪ، رودﺧﺎﻧﻪﺧﺮﺳﺎن، اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻬﺴﻮار، ﺑﻨﺎي ﭼﺎرﻃﺎﻗﻲ ﻣﻨﺞ، اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﻴﻞ ﺷﺎه ﺑﺎرز، ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﺳﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔ

مهدی ام بی 69 از چت روم شهرکرد

طولانی ترین آبشار ایران در لردگان آبشار آتشگاه لردگان طولانی ترین آبشار ایران است که در چهارمحال و بختیاری خودنمایی می کند...rn این آبشار 3کیلومتری که به آبشار مینیاتوری ایران معروف است، یکی از بی نظیر ترین جاذبه های طبیعی کشور به شمار می رود که در 1

hamid147 از چت روم شهرکرد

فرادنبه این شهر کوچک در ۷ کیلومتری غرب بروجن قرار دارد و نام اصلی آن فرادامنه می‌باشد.

hamid147 از چت روم شهرکرد

شهر سفید دشت مردم سفیددشت بیشتر به کشاورزی و صنعت اشتغال دارند، البته درکنارآن بافت قالی و قالیچه‌ در آن رواج دارد. مردم سفید دشت به زبان ترکی و فارسی تکلم می‌کنند

hamid147 از چت روم شهرکرد

شهر نقنه نَقْنِه شهری در شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری، ایران است. این شهر در ۳ کیلومتری شرق بروجن قرار دارد و شرقی ترین شهر استان چهارمحال و بختیاری می باشد که هم مرز با استان اصفهان است.

hamid147 از چت روم شهرکرد

جاذبه های گردشگری مسجد جامع نقنه مربوط به دوره تیموریان است و در شهرستان بروجن، بخش مرکزی، شهر نقنه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۴۱۸۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

hamid147 از چت روم شهرکرد

جاذبه گردشگری این چشمه که در شمال نقنه و در پایین کوهی به همین نام قرار دارد در همه فصول سال پر آب است و آب گوارایی دارد. آب این چشمه عراضی پایین دست را آبیاری می کند. در اطراف این چشمه مرغزار زیبایی قرار دارد.

اعضای برتر چت روم شهرکرد
صفحات مرتبط با شهرکرد
دانشجویان فنی و حرفه ای شهرکرد
دانشجویان علوم ریاضی و فنی شهرکرد
دانشجویان علوم تجربی شهرکرد
دانشجویان علوم انسانی شهرکرد
دانشجویان هنر شهرکرد
دانشجویان زبان های خارجی شهرکرد