انسان با سه چیز مغرور میشود

انسان با سه چیز مغرور میشود؛

1- نام بزرگ
2- خانه بزرگ
3- لباس فاخر


اما ...
افسوس که بعد از مرگ؛


1- نامش... مرحوم
2- خانه اش... قبر
3- لباسش... کفن


بر چرخ فلک مناز که کمر شکن است
بر رنگ لباس مناز که آخر کفن است
مغرور مشو که زندگی چند روز است
در زیرِ زمین شاه و گدا یک رقم است

فقط کامنت    

چت کردن با samim
samim ٨ مهر ٩٩
انسان با سه چیز مغرور میشود؛

1- نام بزرگ
2- خانه بزرگ
3- لباس فاخر


اما ...
افسوس که بعد از مرگ؛


1- نامش... مرحوم
2- خانه اش... قبر
3- لباسش... کفن


بر چرخ فلک مناز که کمر شکن است
بر رنگ لباس مناز که آخر کفن است
مغرور مشو که زندگی چند روز است
در زیرِ زمین شاه و گدا یک رقم است
عضو چت اورداپ
ایجاد کننده

دینونیکوس، دایناسور تندرو، خونخوار و وحشتناکی بود که دندانهای باریک و بلند و ناخن های خمیده بسیار قوی برای گرفتن و دریدن طعمه داشت . اما سلاح اصلی او ، چنگال بلندی به شکل داس بودکه روی هر یک از پاهایش قرار داشت.

ضرب المثل

آب از بنه تیره است (عیب از اصل و پایه است.)

صفحات ایجاد شده توسط اعضا