پارادوکس قطار

انیشتین ، بازدید کنندگان نظریه از نسبیت ، سارا خواهد دید

طول از این قطار به عنوان کوتاه تر به علت به واقع که از او چشم انداز ،

قطار است در حال حرکت در نزدیک به سرعت از نور .

از سارا ، بازدید کنندگان نقطه از نظر ، قطار است منقبض ،

و قطار است کوتاه تر از تونل .

از آدم ، بازدید کنندگان دیدگاه ، قطار است ایستاده هنوز هم ،

و آن است بقیه از زمین که است در حال حرکت در مخالف جهت .

بنابراین ، از آدم ، بازدید کنندگان دیدگاه ، قطار است هنوز هم در آن طبیعی طول ،

و آن است طول از بقیه از زمین که تا تب

فقط کامنت    

ایجاد کننده
  • رهام1380
  • آقا مجرد تهران
  • در حال تحصیل علوم ریاضی و فنی مکانیک
صفحات ایجاد شده توسط اعضا