# خاطرات اورداپ

سلام
خاطرات اورداپی خود را لطف! در این صفحه بنویسید..
موفق باشید
22 آذر 98

فقط کامنت    

ایجاد کننده

سردترن نقطه بدن ، کف پاهاست که تقریباً 20 درجه حرارت دارد . محکم ترین استخوان بدن ساق پا است.

ضرب المثل

اجل دور سرش می چرخد (وضعیت ناگوار و دردناکی در انتظارش است)

صفحات ایجاد شده توسط اعضا