# میدون

سلام
هوالرزاق
سایتی بسیار پرکاربرد برای جوانان جویای کار
meidoun.ir
موفق باشید
31 مرداد 98

فقط کامنت    

ایجاد کننده

عنکبوت،نمل،نحل،بقره و فیل نام پنج سوره از قران هستند که به نام حیوانات هستند.
کوچکترین حیوانی که در قرآن از آن نام برده شده پشه است.
بزرگترین حیوانی که در قرآن از آن نام برده شده فیل است.

ضرب المثل

نانش توی روغن است(اوضاع او بر وفق مراد است )

صفحات ایجاد شده توسط اعضا
مکانیک
رهام1380
هوافضا
رهام1380
فرومغناطیس
رهام1380