غذاهای محلی شهر شما؟

با سلام
نام غذاهای محلی شهر شما چیست؟
و بهترین غذای محلی از دیدگاه شما کدام غذاست؟
موفق باشید
26 مرداد 98

فقط کامنت    

ایجاد کننده

خفاش برای پرواز در شب از رادارش استفاده م کند . این رادار بسیار پیشرفته تر از ساخت بشر است.

ضرب المثل

دارندگی و برازندگی ( توانگری سبب بزرگی و منش می شود)

صفحات ایجاد شده توسط اعضا