هندوانه

*روش طبل و دهل و سازهاي ديگر را بي خيال شويد! به نظر مي آيد اين روش ترفند ميوه فروش ها باشد براي سرکار گذاشتن مشتري ها. طبق قانون احتمال هم که حساب کني بالاخره 50 درصد احتمال دارد حرفشان درست در بيايد. بنابراين يکي از بهترين راه ها خريدن هندوانه اين است که به فروشنده اعتماد کنيد و اگر بد بود، برايش پس ببريد!
*هندوانه (و خربزه) کال را مي شود از ساقه شان تشخيص داد. اگر ساقه هندوانه هنوز به آن چسبيده، يعني هندوانه نرسيده بوده و آن را به زور کنده اند. هندوانه زيادي رسيده هم پوک مي شود. اگر با روش صد

فقط کامنت