چت چيست؟|چت |اورداپ |چتروم فارسی |اورداپ چت |قدیمی ترین چتروم ایران

چت چيست؟ چتروم فارسی چتروم چت اورداپ
چت "چت " يا گفت و گوي اينترنتي که
پديده‌اي نوين و نوظهوراست، به سرعت در
کشور ما فراگير شده و مخاطبان خود را در
ميان اقشار مختلف جامعه يافته و بسياري
از جوانان را به خود جلب کرده است.

چت چيست؟
"چت " يا گفت و گوي اينترنتي که پديده‌اي نوين و نوظهوراست، به سرعت در کشور ما فراگير شده و مخاطبان خود را در ميان اقشار مختلف جامعه يافته و بسياري از جوانان را به خود جلب کرده است. چت يک ابزار رسانه‌اي است که همچون ساير ابزارها، کاربرد آن مي‌تواند داراي آثار مثبت اي منفي باشد و مهم آن است که فرهنگ استفاده صحيح از آن مي بايد در جامعه ايجاد شود. چت به عنوان يک شيوه جديد ارتباطي، تاثير غير قابل انکاري بر نوع روابط اجتماعي بر جاي گذاشته است.در تبيين نقش چت به عنوان شيوه جديد ارتباطي - همچون ساير انواع رسانه - نوع پيام هاي مبادله شده چندان اهميتي ندارد.(البته نوع اين پيام ها در تقسيم بندي و تبيين اشکال متفاوت و متعدد ارتباط مبتني بر چت و انگيزه هاي متفاوت برقراري ارتباط در بين افراد مختلف قابل اهميت است، اما جاي طرح آن در بحثي ديگر است(. آنچه که در چت از نوع پيام انتقال يافته قابل اهميت تر است تاثير آن بر انتخاب الگوهاي ارتباطي، تعريف نوع جديد ارتباط، تعريف و ايجاد مفهوم جديد از تعامل بين افراد و مفاهيمي نظير آن است. در واقع به واسطه چت نوع جديدي از ارتباط شکل مي گيرد که با گذر از مرزهاي مکان و زمان، گذشته از اين که محدوديت هاي هردو را نديده مي گيرد-که البته خود اين ناديده گرفتن و شکستن مرزهاي زمان و مکان پيامد هاي مثبت يا منفي بسياري در الگوي جديد ارتباطي از خود بر جاي مي گذارد - از سوي ديگر، مفاهيم نو و تازه اي را مي آفريند که با تعابير قبلي ما از ارتباط و معيارهاي پيشين ما براي برقراري ارتباط و انتظارات ما از ارتباط همخواني ندارد. چت معيارهاي نويي را خلق مي کند که ما به عنوان پذيرندگان جديد اين شيوه ارتباطي ناگزير از پذيرش معيارها و شاخص هايي هستيم که چت آنها را به ما تحميل مي کند. ما ناگزيريم اين معيارهاي جديد را بپذيريم تا امکان بهره مندي از نوع جديد ارتباط را نيز پيدا کنيم. شايد يکي از عللي که افرادي که تجربه کمتر و محدوتري از اين شيوه جديد ارتباطي دارند، مي کوشند و مي خواهند تا چت را به نوعي به ارتباط رودررو تبديل کنند، همين آزاردهنده بودن معيارهاي نوع جديد ارتباط سايبرنتيکي است که به تعامل کنندگان تحميل مي شود. در واقع اين يکي از خصوصيات چت کنندگان است که در عين حال که دوست دارند از مزايا و نکات مثبتي که فرازمان بودن و فرامکان بودن اين نوع ارتباط برايشان ايجاد مي کند، و محدوديت ها حذف مي کند، بهره مند شوند اما نمي خواهند به سادگي و به سهولت هم معيارهاي جديد و تحميلي آن را بپذيرند.در چنين شرايطي که نه چت زير بار معيارها و ملاک هاي پيشين ارتباط مي رود و نه چت کنندگان حاضرند معيارها و ملاک ها نو را بپذيرند، اين مقاومت دوسويه، مي تواند موجب ناسازگاري فرد با شيوه نوي ارتباطي، و موجب عدم پذيرش، آزردگي، خشم، ترک ارتباط، يا در نهايت تسليم در برابر معيارهاي تحميلي آن شود. به عقيده برخي کارشناسان چت، گفت وگوي‌ي متني و نوشتاري است که مي‌تواند در زمينه‌هاي مختلف باشد.اصولا فلسفه اي‌جاد چت در ايران به گونه‌اي منفي برداشت شده است، زيرا اغلب گمان مي کنند چت بيشتر گفت وگوهاي دوستانه و سلام و احوالپرسي را تعقيب مي‌کند اما چت هم مانند ساي‌ر شيوه‌هاي ارتباطي کارکردهاي مختلفي دارد. محورها: 1-تبيين چگونگي استفاده صحيح فرهنگ چت در کشور 2-تبيين آشناي‌ي با فرهنگ‌ چت به منظور ارتقا اطلاعات و افزاي‌ش آگاهي‌هاي مفيد، نه به منزله وقت گذراني و رد و بدل کردن مطالب بيهوده و ضد ارزشي 3-تبيين و آگاهي رساني و آموزش صحيح قشرهاي مختلف جامعه از کاربردهاي مثبت چت از اين به برخي مزاياي استفاده از چت مي‌توان به صورت زير برشمرد: 1-?دسترسي به طيف وسيعي از افراد( کاربران آن لاين ) در يک لحظه. ?2-هزينه اندک تماس با دي‌گران حتي با نقاط بسيار دور( در مقايسه با ساير وسايل ارتباطي مانند تلفن،بي‌سيم،فکس و...) ?3-?امکان ارتباط صوتي ( ? ،( voice chat?تصويري? ( video chat?و نوشتاري ( ? chat)?به صورت هم زمان. ?4-امکان ارسال و دري‌افت فايل، عکس ، نامه و صرفه جوي‌ي در هزينه و وقت . ازاين رو مي توان استفاده افراد ازچت را به دو دسته تقسيم نمود: دسته‌اي از چت‌کنندگان ، اساتيد دانشگاه، دانشجويان و پژوهشگران هستند که به قصد آشنايي با عقايدوافکار مختلف ، نظرات گوناگون و برقراري گفت و گوي صريح و بي‌پرده با مردم وارد محيط هاي گفت و گوي مجازي مي‌شوند. دسته‌اي ديگر براي دوست يابي، پرکردن بخشي از اوقات فراغت و ياارضاي برخي تما‌يلات و نيازهايي که در چارچوب روابط عادي اجتماعي قادر به تسکين آن نيستند وارد دنياي مجازي مي‌شوند. به همين سبب به گفته کارشناسان،استفاده بيش از حد از چت‌هاي اينترنتي نامناسب مي‌تواند منجر به اختلالات رواني درازمدت در افراد شود.افراد استفاده‌کننده از رايانه به مرور زمان از زندگي واقعي و طبيعي خود دور مي‌شوند و به زندگي در فضا و فرهنک ديجيتالي روي مي اورند. به گفته دکتر "ساموئل وي‌لت " روان پزشک آلماني، هر قدر فاصله بين دنياي واقعي و تخيلي افراد بيشتر شود، اي‌ن امر مي‌تواند منجر به افسردگي و بروز اختلالات رواني در افراد شود. در چند سال اخير در بدو ورود کاربران به بسياري از چت روم ها، در خصوص رعايت موارد اخلاقي و اجتناب از گفت و گوي سياسي به کاربران اخطار داده مي شود،هر چند در اين چت روم‌ها نيز اشخاص در اتاق‌هاي خصوصي، آزادانه عقايد خود را مطرح مي‌کنند. برخي از چت روم‌ها وجود دارند که رعايت اصول اخلاقي را ملزم نمي‌دانند، به منظور حفظ شئونات اخلاقي، اغلب اين چت روم‌ها از سوي مراجع ذي صلاح مسدود مي‌شوند. برخي کارشناسان و صاحب نظران مسايل اجتماعي معتقدند در زمان حاضر فضاي گفت و گوي مجازي به محلي براي عرض اندام جواناني تبديل شده است که در دنياي واقعي به علت حاکميت هنجارها و ارزش‌هاي مسلط محيطي براي ابراز برخي نظرات و بروز پاره‌اي از رفتارها،مجالي نمي‌يابند. اين جوانان با انگيزه‌هاي مختلف وارد چت روم‌ها مي‌شوند. زوج يابي اينترنتي نيز پديده‌اي جدي‌د و در حال گسترش است و برخي جوانان به منظور آشناي‌ي با همسر آينده خود وارد محيط چت مي‌شوند. با توجه به اين که بيشتر کاربران چت روم‌ها را جوانان نا آشنا به واقعيت هاي اجتماعي تشکيل مي‌دهند،افراد سودجو و فرصت طلب ،حضور گسترده‌اي در برخي چت روم‌ها دارند و مترصد فرصت هستند تا بااغفال جوانان، آنها را به بزه کاري سوق دهند. گذشته از کساني که نيازهاي گوناگونشان آنها را به چت روم‌ها مي‌کشاند، عده‌اي از افراد به قصد مزاح و فريب ديگر کاربران وارد چت روم‌ها مي شوند و از دادن اطلاعات غلط و دست انداختن ديگران لذت مي‌برند. به طوري که برخي افراد متاهل، مسن يا فقير خود را مجرد، جوان و ثروتمند جا مي‌زنند. برخي از چت‌کنندگان حتي در پاره‌اي از موارد هويت جنسي خود را دگرگون معرفي مي‌کنند.
در لغت یعنی «صحبت دوستانه،‌ گپ زدن، درددل و اختلاط.» اما برخلاف معنی لغوی آن ؛ ترجمه عملی آن می شود نادیده گرفتن حریم ها ، آزادی ها و پله ای شده برای کسانی که قصد تخریب شخصیت ها را دارند و بطور مختصر و مفید می شود : مرگ لحظات و غرق شدن در نیستی ها و به نوعی پوچی محض!!!
چت برای خودش دنیایی ساخته یا بهتر بگویم برای آن دنیایی ساخته اند دنیایی که در آن درغگوها برای فرار از شخصیت واقعی شان وارد آن شده و در بی شخصیتی خود و دیگران محو می شوند ، دنیای که هیچ حریمی برای آن ترسیم نشده و بسته به جسارت و وقاحت افراد می شود هر پرده ای را درید....

در این فضای بوجود آمده مجازی همه ی افراد حاضر پولدار هستند ، اسامی قشنگ و با رنگ و لعاب بالا برای خود برگزیده اند ، در این وانفسا برخی نیز در یک چشم به هم زدن میلیاردها دلار کالا را جابجا می کنند و روزانه صدها کانتینر را از چین به دوبی از دوبی به آنجا و ... انتقال می دهد و این دقیقا به زمان نعشگی بیش از حد یک انسان معتاد ( که البته باید اعتراف کنم این قشر مظلوم و بیمار جامعه صداقتشان بیشتر از برخی از افراد حاضر در فضای مجازی هست ، خدایی نکرده قصد جسارت به این قشر زحمتکش را نداشتم و انشاءالله این دوستان آزرده خاطر نشده باشند)شما شاید خودتان ندونید یک استاتیوس که جلوی آی دی خود می نویسید چقدر مهمه یا پروفایل شما تا چه اندازه می تواند برای مخاطب شما مهم باشد مثلا چند مدت پیش یک راننده کامیون، زن خود را کشت اون هم بخاطر تغییر دادن یک کلمه در پروفایل خود که کلمه متاهل خود را به مجرد تغییر داده بود...

اما بحث دیگری که می خوام به اون اشاره کنم ، جایی است که زندگی واقعی آدمها بیشتر خود را نمایان می کند و در این یکی (وبلاگها) فکر کنم دنیای مجازی در مقابل دنیا واقعی تسلیم شده و تعظیم کرده است ، و از آنجایی که رودربایستی ها و خیلی از پرده ها و نقابها مانع از گفتن برخی نظرات و حرفهای افراد می شود این مکان شاید بهترین جا و ملجاء باشد برای گفته هایی که به آسانی نمی شود گفت ، و در این وانفسا افرادی نیز بدون اعلام و ابراز هویت خود بصورت ناشناس نظرات خود را پیرامون گفته های دیگران سخن پراکنی می کنند ، خوب است بدانیم و بدانند که این نظرات و بعضاً پستهای وبلاگی باعث از هم پاشیدن بنیان خانواده ها ،ایجاد کدورت در جامعه و از بین رفتن دوستی ها ، برباد رفتن حریم خصوصی افراد و هزاران اتفاقات نامیمون دیگر ...... که همه ی اینها تنها و تنها به خاطر عقده خالی کردن برخی انسانهای بی هویت و درگیر با خود بوجود می آید.

در ضمن دنیای مجازی همیشه هم بد نیست جنبه های خیلی خوب دیگه هم دارد که متاسفانه ما بلد نیستیم از آن استفاده کنیم ،ما دنیای مجازی را فقط در برطرف کردن کارهایی می بینیم که در دنیای واقعی نمی توانیم انجام بدهیم یا به قول معروف کارهایی که در دنیای واقعی تبدیل به عقده برامون شده استفاده میکنیم ...اهداف استفاده از محيطهاى چت(‪ (CHAT‬يا گفتمان در شبکه اينترنت همواره از موضوعات قابل بحث در ميان کاربران اينترنتى و تحليلگران اجتماعى است.

بنابه نتايج به دست آمده از يکى از نظرسنجيهاى سايت " شبکه فناورى اطلاعات ايران"(‪ ،(WWW.IRITN.COM‬بيشترين کاربران ايرانى به منظور تفريح، سرگرمى و دوستيابى از چت در اينترنت استفاده مى کنند.


چت اورداپ


‪ ۳۲‬درصد کاربران شرکت کننده دراين نظرسنجى هدف خود از چت کردن را "تفريح و سرگرمي" و ‪ ۲۳‬درصد از آنها هدف خود را "دوستيابي" اعلام کرده اند.

همچنين ‪ ۱۳‬درصد کاربران ، " ازداوج " و ‪ ۱۱‬درصد آنها "حل مشکلات" را از اهداف خود براى چت کردن در اينترنت دانسته اند.

" تجارت الکترونيکى " در آخرين رتبه اين نظرسنجى با‪۱۰/۵‬درصد قرار دارد و ‪ ۱۱/۳‬درصد از کاربران هيچ يک از موضوعات مذکور را به عنوان هدف خود از چت کردن انتخاب نکرده اند.

يک روان شناس اجتماعى نتايج به دست آمده از اين نظرسنجى را متناسب با وضعيت واقعى جامعه کاربران اينترنتى در ايران دانست و گفت: دوستيابى و سرگرمى هر دو در يک رديف قرار مى گيرند.

" احسان کاظمي" با اشاره به اينکه اين آمار به مرور زمان تغيير خواهد کرد، افزود: با تغيير جوامع و جهانى شدن آنهافرهنگ استفاده ازاين فناوريها نيز متحول مى شود.

به گفته وى در سالهاى آينده با افزايش آگاهى مردم نسبت به امکانات شبکه اينترنت اهداف استفاده از چت از سرگرمى و دوستيابى بيشتر به سمت موضوعات کاربردى و سودآور مانند تجارت الکترونيک سوق خواهد يافت.

وى خاطرنشان کرد: جوانان ايرانى که بيشترين درصد کاربران اينترنتى در ايران را شامل مى شوند به دليل افزايش ارتباطات با جوامع و فرهنگهاى ديگر، به بلوغ و آگاهى بيشتر و بهترى در زمينه دوستيابى دست پيدا کرده اند.

کاظمى درباره چگونگى استفاده کاربران اينترنتى در کشورهاى ديگر از چت گفت: بيشتر کاربران خارجى از سايتهايى که به منظور دوستيابى تشکيل شده اند استفاده مى کنند.

وى ادامه داد: کاربران در اين سايتها عضو شده و خصوصيات خود و کسانى که قصد آشنايى با آنها رادارند را ثبت مى کنند و سايت مورد نظر درقبال دريافت پول افراد متناسب با ويژگيهاى مطرح شده را معرفى مى کند.

وى تصريح کرد: کاربران ايرانى بيشتر ترجيح مى دهند که خود به جستجوى دوست در اينترنت بپردازند.

وى تاکيد کرد: ما نبايد از وجود چنين فناوريهايى گريزان باشيم و با آنهامقابله کنيم چراکه جوانان مابه تجربه لازم در اين زمينه دست يافته اند.
حجت فاتح وبمستر سایت اورداپ

فقط کامنت    

ایجاد کننده

خسوف یعنی ماه گرفتگی و اگر ماه ، زمین و خورشید با هم در یک امتداد قرار بگیرند به طوری که سایه زیمین بر روی ماه افتد ، ماه دیگر رویت نمی شود و به آن خسوف می گویند . خسوف هم زمانی رخ می دهد که ماه به نزدیک ترین فاصله خود از زمین قرار بگیرد.

ضرب المثل

آتش را با آتش خاموش نمی کنند(در مشاجره بالاخره یکی باید کوتاه بیاید)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 12058 تأیید کننده: پایدار
شهر دومادرکدام کشوراست؟
(1) روسیه
(2) سوریه
(3) مصر
(4) عمان
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 12058:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا