پاساژ ساوه

پاساژ ساوه
پاساژبزرگ ساوه
پاساژ رضا ساوه
بزرگترین پاساژ ساوه واقع در میدان شهدا خیابان امام خمینی
این پاساژ که از پوتیک های متفاوت بهره میبرد برای مردم از اهمیت خاصی دارا میباشد

فقط کامنت