چیکار کردی با قلبم که شب و روز همش اسم تورو رو لب میارم

چیکار کردی با قلبم که شب و روز

همش اسم تورو روو لب میارم

فقط کامنت    

ایجاد کننده
صفحات ایجاد شده توسط اعضا