وقتی عاشقه تو باشم قلبم اندازه ی دریاست

وقتی عاشقه تو باشم قلبم اندازه ی دریاست

فقط کامنت    

ایجاد کننده
صفحات ایجاد شده توسط اعضا