کنارت حس تنهای ندارم به جز تو هیچ دنیای ندارم

کنارت حس تنهایی ندارم به جز تو هیچ دنیایی ندارم

فقط کامنت    

ایجاد کننده
صفحات ایجاد شده توسط اعضا