ضرب المثلهای ترکی

آتالار سوزی
عقلین گؤزی

فقط کامنت