میرسی اخم میکنی که چرا باز بوی سپند می آید چه کنم با وجود این همه چشم به وجودت گزند می آید

میرسی اخم میکنی که چرا باز بوی سپند می آید
چه کنم با وجود این همه چشم
به وجودت گزند می آید

فقط کامنت